Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
  • ↓
  • ↑
  • ⇑
 
Записи с темой: чытанні (список заголовков)
21:29 

Царица

это ты хорошо придумал, но не очень
Красавица, сводящая с ума любого, мужчину ли, женщину ли, мимо кого даже лишь прошествует, гордая и непокорная дочь Фив, чье имя оскверняет того, кем произносится, окруженная страшными слухами, "жестокая и сладострастная Астис".

☽❉☾


Прыгажуня, пазбаўлячая розуму кожнага, ці то мужчыну, ці то жанчыну, каго нават толькі праміне, ганарыстая і упартая дачка Фіў, чыё імя апаганьвае таго, кім прамаўляецца, атачоная жахлівымі плёткамі, "жорсткая і юрлівая Астыс".


@темы: чытанні, творчасць

20:21 

Суламифь

это ты хорошо придумал, но не очень
Ловите нам лис и лисенят,
Они портят наши виноградники,
А виноградники наши в цвете.

Описание Израильского царства в купринской "Суламифи" так сочно и пьяняще, как золотая чаша полная дурманящего напитка, так сказочно, как россыпь драгоценных камней сверкающих в солнечном свете. Картины цветущих виноградников на склонах Ватн-эль-Хава, еще хранящих прохладу, но уже обжигаемых солнцем, дворцов, хранящих в себе несметные сокровища, шумящих рощ, душистых садов, освежающих фонтанов настолько прекрасны, что хочется жить в ту эпоху, когда филистимлян еще не победил Езекия, а ассирийки украшали себя синими звездами.
Не с моим стилем браться за изображение персонажей этой истории, но если очень хочется, то можно. Так что начну с самой Суламифи, тринадцатилетней крестьянки, ставшей главной любовью царя Соломона.

☽❉☾


Гэтак сакавіта і п'янліва, нібы залаты келіх поўны дурманлівага напою, гэтак казачна, нібы россып каштоўных камянёў зіхацеючых у сонечным святле, абмаляванне Ізраільскага царства ў купрынскай "Суламіфі". Відарысы квітнеючых вінаградняў на схілах Ватн-эль-Хава, яшчэ захоўваюшчых прохаладзь, але ўжо апалёных сонцам, палацаў, у якіх схаваны незлічоныя скарбы, гамонячых гаёў, духмяных садоў, асвяжальных вадаграяў настолькі цудоўныя, што жадаецца жыць у тую эпоху, калі філістымлян яшчэ не перамог Езекія, а асырыйкі ўпрыгожвалі сябе блакітнымі зоркамі.
Не з маім стылем маляваць персанажаў гэтай гісторыі, але калі моцна хочацца, чаму не. Таму я пачну з самой Суламіфі, трынадцацігадовай сялянкі, якая зрабілася галоўным каханнем цара Саламона.



@темы: чытанні, творчасць

22:47 

Edgar Allan Poe

это ты хорошо придумал, но не очень
Его манера описывать что-либо - персонажа, место, его собственные чувства - настолько точна и дотошна, что это не оставляет сомнений в присутствии душевного заболевания. Его рассказы разнятся, бросаясь от приключенческих историй, переполненных научными уточнениями, к угнетающим новеллам, мрачным почти как эпитафии, и несомненно указывают на наличие личного опыта. Я чувствую темную реку тяжелых мыслей, мчащуюся сквозь его ум, терзая его бедную душу. Я люблю то, насколько размытой может быть суть его произведений, как если бы она была скрыта легкой вуалью, давая мне ощущение того, будто я ищу что-то важное в густом тумане. Она ускользает от меня, и я тороплюсь достигнуть конца и поймать ее. С самого детства и по сей день, и в будущем я буду любить трагедию и фатализм произведений Эдгара Аллана По и таинственную атмосферу, окружающую его личность.

☽❉☾


Лад у якім ён апісвае што заўгодна - персанажа, месца, яго ўласныя пачуцці - гэткі дакладны ды ўедлівы, што гэта не пакідае сумненняў у прысутнасці душэўнай хваробы. Яго творы адрозніваюцца, хістаючыся ад прыгодніцкіх апавяданняў, поўных навуковых удакладненняў, да панурых навэл, змрочных амаль бы эпітафіі, і безумоўна указваюць на наяўнасць асабістага досведу. Я адчуваю цёмную раку цяжкіх думак, бягучую скрозь яго розум, атручваючы яго бядовую душу. Мне падабаецца, якой размытай можа быць сутнасць яго аповедаў, як калі б яна была схавана напаўпразрыстым вэлюмам, надавая мне адчуванне быццам я шукаю штосьці важнае ў густой смузе. Яна ўцякае ад мяне, і я спяшаюся дасягнуць канца і злавіць яе. З маленства і па гэты дзень, і ў будучыні я буду любіць трагедыю і фаталізм твораў Эдгара Алана По і містычную атмасфэру, якая агортвае яго асобу.


@темы: чытанні

Constantinople

главная